10

Aprobar prueba oral en un examen de idiomas. Ahozko proba.

Posted by euskeraikasi on 2019-05-31 in Sailkatu gabea |

¿Quieres aprobar la examen oral? (HABE, IVAP, Hizkuntza Eskola/Escuela de Idiomas…) Soy aztertzaile (examinador) y te presento trucos y consejos.

¿Qué se tiene que hacer en la prueba oral? ¿Durante cuánto tiempo? [Te pongo un ejemplo de nivel B2].

 • Presentación: quién eres, tu familia, trabajo, aficiones… Normalmente puedes elegir, así que puedes llevarlo preparado. (Tú 1 minuto + otro minuto para el otro examinado)
 • Hablar tú solo (bakarrizketa o monólogo), sobre la ficha que ten han dado: (Cada alumno 3-4´+ una pregunta al otro examinado sobre lo que se acaba de hablar). Normalmente, hay 2-3 imagenes, 3-4 lineas escritas para que leas y algunas preguntas. Sueles tener en torno a 10´para preparalo.
 • Hablar con el otro examinado, interactuando (elkarrizketa o conversación). Duración: 5-6´. Normalmente, plantean una situación ficticia y los 2 examinados ven a la vez una ficha, con una frase y 6 imagenes:ejemplo de examen oral

¿Qué se valora en estas pruebas orales?

 • Adecuación (10%): ajustarse a lo que plantean en la ficha del examen.
 • Coherencia y cohesión (20%): Unir ideas de 2º y 1er nivel. Plantear de modo lógico el desarrollo discursivo.
 • JariotasunFluidez– (25%): ritmo, velocidad, pausas. Ser natural.
 • AberastasunRiqueza– (20%): Recursos lingüíticos⇒ usar vocabulario, verbos y estructuras ricas. Jugar con los sinonimos.
 • ZuzentasunCorreción– (25%): Respetar la normas gramaticales→ deklinaciones, aditz -verbo-, orden, estructuras, vocabulario (léxico), acentuación.

Trucos, triquiñuelas o “trikimailu“s

“Estate tranquila y lo harás bien”: esta recomendación no es suficiente. Existen recomendaciones más concretas y eficaces. Qué decir y Cómo decir, puede ser más fácil con lo siguiente:

 • Frases aprendidas de memoria. Si son estandar y neutras. Ejemplo: “Gai oso interesgarria da, izan ere hedabideetan maiz agertzen da. Baina ni, egia esan, ez naiz oso aditua” (Este tema es muy interesante, ya que es frecuente en los medios de comunicación. Pero, la verdad, no soy un experto). Se puede usar con cualquier tema. Con cualquiera. 

(Existen muchísimas mas frases)

 • Estructura: si las frases anteriores las organizas bien, será mucho mas fácil explicar el tema. Muchísimo más fácil. Los alumnos, al aprender las frase y estructura, cogen seguridad y confianza. Yo personalmente he ayudado a cientos de alumos. Y me lo han agradecido inmensamente.
 • Palabras clave: algunas palabras siempres se pueden usar y conseguir riqueza (nezake, legoke…). Así, te distinguirás de los demás alumnos. Y aumentarás un montón tus posibilidades de aprobar.

Todos los trucos en: EUSKARAGARA.NET

ahozko proba, ahozkoa, mintzamena,

En el examen, suele haber 2 examinadores y 2 personas examinadas.

¿Cómo practicar para aprobar el examen oral?

Cuando empiezas a dominar el vocabulario y la gramática, empiezas a lanzarte (en clase y fuera de clase). Cuando comienzas a practicar el examen, sin embargo, tienes que encaminar esa práctica al simulacro de examen. Para eso tienes diversos modos:

Prepara un tema. A continuación, 1) grábalo en el teléfono o 2) échalo directamente con tu esquema. Te lo tiene que corregir y proponer mejoras alguien (si es posible un irakasle -profesor- o alguien que sepa bien euskera). 2 modos:

 • Hablas tú y esa otra persona no te corrige al momento, pero te apunta los fallos o te hace anotaciones. Una vez terminado, comenta tus fallos o las anotaciones, una a una.
 • Según vas hablando, te corrige y ayuda -por ejemplo, proponiendo la palabra o estructura que buscas-.

Se deben practicar ambas pruebas (bakarrizketa y elkarrizketa).

 

Se aprende a hablar hablando. Pero para notar una mejora en tu examen oral, es muy válido el leer, escuchar o escribir en ese idioma. Tendrás mas fresco el vocabulario y te saldrá mas fluidamente. Cuanto mas sumergido estés en el idioma, mejor para ti.

Mas consejos y ejercicios en Euskaragara.net

7

+Ahozko proba, Ahozkoa B2 // Mintzamen proba / Mintzamena C1(prueba oral euskera)

Posted by euskeraikasi on 2018-07-21 in Sailkatu gabea |

Ahozko proba gainditu nahi duzu? (HABE, IVAP, Hizkuntza Eskola…) Hemen trikimailu eta gomendio onenak ikusiko dituzu.

Zer egin behar duzu proban? Zenbat denbora? [Mintzamen proba B2 mailan].

 • Aurkezpena: nor zara, zure familia, lana, zaletasunak… zuk aukeratu. (Zuk minutu 1 + beste 1´ beste ikasleak)
 • Zuk bakarrik hitz egin (bakarrizketa), eman dizuten fitxa bati buruz: (Ikasle bakoitzak 3-4´+ beste ikasleari galdera bat gaiaren inguruan). Normalean, 2-3 irudi daude, 3-4 lerro eta galdera batzuk. Prestatzeko 10´inguru izaten duzu.
 • Beste pertsona batekin hitz egin (elkarrizketa). Interakzioa: 5-6´. Normalean, egoera (situazio) fiktizio bat planteatzen da eta fitxa bat dute 2 ikasleek, esaldi batekin eta 6 irudirekin.

Zer baloratzen da ahozko proba hauetan?

 • Egokitasuna (%10): azterketa-fitxan planteatzen den gaiari ondo lotuta egon.
 • Koherentzia eta Kohesioa (%20): Ideia nagusiak eta 2. mailakoak lotu. Diskurtsoaren garapena eta garapena modu logikoan planteatu.
 • Jariotasuna -fluidez- (%25): erritmo, abiadura, pausak. Naturala izan.
 • Aberastasuna (%20): Hizkuntz baliabideak (errekurtsoak): hitz, aditz eta egitura (estruktura) aberatsak erabili. Sinonimoekin jolastu.
 • Zuzentasuna (%25): Gramatikaren arauak errespetatu→ deklinabidea, aditza, ordena, egiturak, erabilitako hitzak (lexikoa), azentua.

Trikimailuak

“Lasai egin eta ondo egingo duzu”: gomendio hori ez da nahikoa. Badaude gomendio zehatzagoak eta eraginkorragoak (efikazagoak). Zer esan eta nola esan, errazagoa izan ahal da hurrengoekin.

 • Buruz ikasitako esaldiak. Estandarrak eta neutroak badira. Adibidez; “gai oso interesgarria da, izan ere hedabideetan maiz agertzen da. Baina ni, egia esan, ez naiz oso aditua” edozein gairekin bota daiteke. Edozeinekin. 

(Askoz esaldi gehiago dago)

 • Egitura (estruktura): aurreko esaldi horiek antolatzen badituzu, askoz errazagoa izango da zure gaiaren azalpena egitea. Izugarri errazagoa. Ikasleek egitura hori ikasten dutenean, konfiantza eta segurtasuna irabazten dute. Nik ehunka ikasleri lagundu diet. Eta haiek eskertzen dute.
 • Hitz gakoak: hitz batzuk beti aipatu daitezke eta aberastasun handia eman lortu ahal duzu (nezake, legoke…). Horrela, beste ikasleengandik ezberdinduko zara. Eta gainditzeko posibilitateak pilo bat handitu.

Trikimailu guztiak hemen daude: EUSKARAGARA.NET

ahozko proba, ahozkoa, mintzamena,

Azteketan, 2 ikasle aztertzen dira eta 2 aztertzaile egoten dira.

Nola praktikatu azterketa gainditzeko?

Gramatika eta hiztegia ikasi eta menperatzen hasten zarenean, praktikatzen hasten zara (klasean eta klasetik kanpo). Azterketa prestatzen hasten zarenean, ordea, praktika hori azterketa simulakroa egitera bideratu behar duzu. Horretarako hainbat modu daude:

Zuk gai bat prestatu. Ondoren, 1) grabatu telefonoan edo 2) eskemarekin zuzenean bota. Norbaitek (ahal bada irakasle bat edo euskaraz ondo dakienak) zuzendu behar dizu eta proposamenak egin hobetzeko. 2 modutan:

 • Zuk hitz egin eta berak ez zuzendu momentuan, baina orri batean akatsak eta oharrak apuntatu. Bukatu ondoren komentatu banan banan.
 • Hitz egiten duzun bitartean, zuzendu edo lagundu.

Probaren 2 atalak praktikatu behar dira (bakarrizketa eta elkarrizketa).

 

Hobeto hitz egiten da, hitz eginez. Baina mintzamen proban hobekuntza egoteko, irakurtzea, idaztea eta entzutea ere baliagarria da. Hiztegia freskoago edukiko duzu eta errazago aterako zaizkizu. Zenbat eta murgilduago egon euskaraz, orduan eta hobeto zuretzat.

Euskaragara.net-en gomendio eta ariketa gehiago duzu.

 

10

>< Modelos de redacción euskera (ejemplos)

Posted by euskeraikasi on 2018-02-05 in Sailkatu gabea |

Si necesitas ver un modelo de redacción en euskera (idazlan), para hacer el tuyo propio, has llegado al sitio adecuado.

Varían en función de nivel (A2, B1, B2, C1). A mayor nivel, mas complicado nos piden.

En los examenes (HABE, Escuela Oficial de Idiomas, Oposiciones, IVAP en Euskadi, Euskarabidea en Navarra), suelen existir unos modelos que se repiten.

Plantillas de redacción

En niveles A2 suelen ser de unas 50-150 palabras. Temas sencillos, como responder a un correo electronico, escribir una postal, un anuncio. Generalmente un estilo informal.

Enunciado del examen:

Zure lagun batek jakin nahi du nolakoa den zure senargai/andregai berria, ez duelako ezagutzen. Deskriba ezazu (50 hitz idatzi):
Un amigo tuyo quiere saber cómo es tu nuevo marido/mujer, porque no lo conoce. Descríbelo (escribe 50 palabras)

 

Plantilla que puedes usar:

—————————————–

[Agurra (Saludo)]

Kaixo XXX, zer moduz?

Hola XXX, ¿qué tal?

Lerro hauetan zure mezua erantzungo dut.

En estas lineas responderé a tu mensaje.
[Garapena (Desarrollo):]
Desarrollo (explicas lo sucedido→básate en el enunciado)

 

[Agurra (Despedida)]

Espero dut nire azalpena egokia izatea. Edozein modutan, zerbait argi ez badago, esan mesedez.

Espero que mis explicaciones sean adecuadas. De cualquier modo, si algo no está claro, dilo/decidlo…(está sin conjugar, para no pensar en el auxiliar y ser ambiguo), por favor.

Erantzunaren zain izango naiz.

Estaré a la espera de la respuesta.

Besterik gabe, jaso nire agurrik beroena.

Sin otro particular, recibe mi más cordial saludo.

YYY


Idazlan B1, B2, C1

Aquí tienes 34 palabras. Si nos piden 50, tienes ya mucho adelantado. Las frases son ambiguas y neutras para que puedas usarlas en la mayoría de enunciados del examen. Por lo tanto son prácticas.

Pero tendrás que ajustarlas. Quien corrija el examen tiene que ver que has entendido el enunciado (siempre estará en euskera exclusivamente) y que tu respuesta es acorde a ella.

 

Este modelo lo he hecho enfocado a nivel A2. Para niveles superiores, plantillas y examenes resueltos, consulta euskaragara.net

Este artículo ha sido realizado por un examinador oficial y contrastado con diversos irakasle.

hau hori hura

Si te lias con los demostrativos, este trikimailu (truco) te puede venir bien.

 

 

9

+Diferencias entre Bizkaiera Batua. Explicado en castellano

Posted by euskeraikasi on 2017-10-27 in Sailkatu gabea |

¿Has estudiado euskera pero cuando hablas con la gente, no les entiendes?

Hablan demasiado rápido, sí. Pero no solo eso. Abrevian y usan palabras diferentes. Tranqui, eso pasa en todos los idiomas. Una cosa es el idioma que estudias en una  academia y otra bien diferente lo que puedes oir en la calle (ten en cuenta, los dialectos, la jerga, el argot, las historias personales de cada uno, el ruido ambiental, lo tarado o borracho que pueda estar tu interlocutor…).

Aquí vamos a ver la diferencia entre Bizkaiera (dialecto vizcaíno de euskera) y Batua (euskera estandar unificado) de manera comparada.

Diferentes hablantes según edad, pueblo y estudios.

La tendencia entre gente joven es mezclar Bizkaiera y Batua. A veces hacen un remix. La gente con estudios superiores es generalmente capaz de hablar y entender Batua.

 

 


♦ Asteko egunak (Dias de la semana)

-batua- -bizkaiera-
astelehen astelehen
astearte martitzen
asteazken eguazten
ostegun eguen
ostiral bariku
larunbat zapatu
igande domeka
◊ Los que terminan en -a están sin -a (todos salvo “domeka”). En los calendarios, aparecen con -a, pero en el hiztegi están sin -a.
◊ La que más confusión crea es “eguazten” y “eguen”. He puesto en negrita –azken y –azten para miércoles. Basándote en está similitud, te será mas fácil distinguir “eguazten” de “eguen”.

 


♦ Bizkaiera Verbo EGON:

euskaragara.net pertsona batua bizkaiera castellano
singular 1. ni nago nagomucha gente dice “nau” estoy
2. zu zaude zagozmucha gente dice “zauz” estás
3. hura/bera dago dagomucha gente dice “dau” está (o “hay”)
plural 1. gu gaude gagozmucha gente dice “gauz estamos
2. zuek zaudete zagoze*mucha gente dice “zauzie” estáis
3. haiek daude dagozmucha gente dice “dauz están (o “hay”)
◊En Bizkaiera es mas lógico que en Batua, ya que todos siguen la raiz GO.
◊*Es habitual oir zagozie.
◊Los comienzos están en verde, porque siguen el sistema de colores de euskaragara.net y son la marca que corresponde a cada persona.

Verbo UKAN o EDUKI (tener):

euskaragara.net NORsingular (HURA) NORplural (HAIEK)
Nik daukat dekot dauzkat dekodaz
Zuk daukazu dekozu dauzkazu dekozuz
Hark dauka deko dauzka dekoz
Guk daukagu dekogu dauzkagu dekoguz
Zuek daukazue dekozue dauzkazue dekozuez
Haiek daukate dekote dauzkate dekotez

♦ Las nominalizaciones. La terminación -TEN en vez de -TZEN. En Bizkaiera es mas sencillo, ya que siempre es -TEN. Lo mismo con -TEKO, -TEAGATIK, -TEAN…

aurkitu⇒ aurkituten (en vez de aurkitzen)

⇒ aurkituteko (en vez de aurkitzeko)

⇒ aurkituteagatik (en vez de aurkitzeagatik)

 


♦ La terminación de completivo -LA en vez de -(E)LA. En Bizkaiera es mas sencillo, ya que siempre es -LA.

da⇒ dala (en vez de “dela”)  (que es)

dira⇒ dirala (en vez de “direla”)  (que son)

nago⇒ nagola (en vez de “nagoela”) (que estoy)

Etorri dala esan dot.⇒ Etorri dela esan dut. He dicho que ha venido.

 


♦ El Aditz Laguntzaile (Verbo Auxiliar)

El aditz puede generar problemas. Pero estructuralmente, en Batua y Bizkaiera son similares.

NOR

◊ Nota: Los plurales en Bizkaiera se hacen poninendo z al final.

NOR-NORI

euskaragara.net NORsingular (HURA) NORplural (HAIEK)
Niri zait jat zaizkit jataz
Zuri zaizu jatzu zaizkizu jatzuz
Hari zaio jako zaizkio jakoz
Guri zaigu jaku zaizkigu jakuz
Zuei zaizue jatzue zaizkizue jatzuez
Haiei zaie jake zaizkie jakez
Niri liburua erori zait=Niri liburua erori jat.

NOR-NORK

euskaragara.net NORsingular (HURA) NORplural (HAIEK)
Nik dut dot ditut dodaz
Zuk duzu dozu dituzu dozuz
Hark du dau ditu dauz
Guk dugu dogu ditugu doguz
Zuek duzue dozue dituzue dozuez
Haiek dute dabe dituzte dabez
Nik liburuak hartu ditut=Nik liburuak hartu dodaz.

NOR-NORI-NORK

NOR: hura singular plural
1 2 3 1 2 3
 NORI → NORK↓

Niri    t/da

           ST

Zuri zu

           TSU

Hari     o

TSO/TSA

Guri   gu

         SKU

Zuei    zue

        TSUE

Haiei  e

          TSE

s
i
n
g
1 Nik t

x

dizut
deutsut

diot
deutsot

x

dizuet
deutsuet

diet
deutset

2 Zuk zu

didazu
deustazu

x

diozu
deutsozu

diguzu
deuskuzu

x

diezu
deutsezu

3 Hark

dit
deust

dizu
deutsu

dio
deutso

digu
deusku

dizue
deutsue

die
deutse

p
l
u
r
a
l
1 Guk gu

x

dizugu
deutsugu

diogu
deutsogu

x

dizuegu
deutsuegu

diegu
deutsegu

2 Zuek zue

didazue
deustazue

x

diozue
deutsozue

diguzue
deuskuzue

x

diezue
deutsezue

3 Haiekte      E

didate
deuste

dizute
deutsue

diote
deutsoe

digute
deuskue

dizuete
deutsuee

diete
deutsee

En realidad, la gente usa DO en vez de DEU. dotsut, dostazu (o dotsasu), dotsu
Plural: poner una z al final. dizkidazu=deustazuz

♦ Vocabulario: euskerizar palabras con -nie, -ixa, -ixe, -iño…

ventana⇒bentanie, bentanixe, bentanixa  (en vez de “leiho”)

nevera⇒neberie, neberixe, neberixa (en vez de “hozkailu”)

El sufijo -ción de castellano, se transforma en -ino (se pronuncia -iño)

solución⇒soluziño

No se puede hacer con todas las palabras. Por ejemplo: chico tenemos que decir “mutil”.

En la infinidad de palabras es difícil que tú decidas si una palabra se puede euskerizar o no. Eso lo hacen, sobre todo, los autóctonos. El uso y costumbre establece generalmente lo que es aceptable y lo que no. Pero eso no le da categoría oficial.

Autor: euskaragara.net

♦ Mas palabras.

 • abade: sacerdote (en batua: “apaiz”).
 • aitite/aittitte/aitxitxe: abuelo (en batua: “aitona”).
 • amama: abuela (en batua: “amona”).

  La txartela de transporte se llama BARIK, porque es la txartela SIN contacto.

 • amata(t)u: apagar (en batua: “itzali”).
 • artazi(a)k: tijeras (en batua: guraizeak).
 • bapez: bat ere ez (ninguno o nada de nada)
 • barik: sin (en batua: “gabe”)
 • baltz: negro (en batua: “beltz”).
 • batzar: reunión (en otros dialectos: “biltzar”).
 • be o bere o bebai: ere (también) bebai=ere bai
  beilegi: amarillo (en el resto de dialectos y euskara batua es “hori”).
 • berba: palabra (en batua: “hitz”, en Iparralde: “ele”).
 • berakatz: ajo (en otros dialectos es “baratxuri”).
 • ederto: bueno, buenamente, conforme, expresión que significa conformidad… literalmente significa “hermosamente” (en el resto de dialectos es “ederki”).
 • edur: nieve (en batua: “elur”).
  egubakoitz: viernes (en la comarca del Alto Deba).
 • ei: el verbo “soler” de costumbre o hábito (en batua: “omen”).
 • erdu: venir, etorri (imperativo).
 • eroan: eraman (llevar)
 • ete: partícula que se añade a las interrogaciones, con significado de duda o interrogación. (en batua: “ote”). Etorri ote da?=¿Acaso ha venido?
 • gatzatua: cuajada (en otros dialectos: “mamia”).
 • gitxi: poco (“gutxi”).
 • gura/gure: querer, desear (“nahi”). (Zer nahi duzu?=Zer gura dozu? o abreviado: Zer guzu?)
 • izara: sábana (también empleado en el dialecto guipuzcoano y euskara batua, no obstante, en Navarra e Iparralde se usa la palabra “maindire”).
 • izeko: tía (en batua: “izeba”).
 • indaba: judía (en batua: “babarrun”).
 • jaramon: caso, atención (en otros dialectos es “arreta”, “kasu”…). Jaramon egin=Hacer caso
 • jezarri: sentarse (en batua: “eseri”).
 • jausi: caerse (en otros dialectos es “erori” o “amildu”).
 • kirikino: erizo (en dialecto guipuzcoano es “triku” y en dialecto alto-navarro es “sagarroi”).
 • karu: caro (en batua: “garesti”).
 • korta: cuadra (en euskara batua y otros dialectos son más habituales las palabras “ukuilu”, “abeltegi”, “barruki”, “saltai”…).
 • labandu: resbalarse (en otros dialectos “labain”, “irristatu”).
 • lantzean behin: de vez en cuando (en euskara batua y otros dialectos “noizean behin” o “noizbehinka”).
 • lapiko: olla (en batua también es “lapiko” o “eltze”).
 • lar, larregi: demasiado (en el resto de dialectos es “gehiegi”, “aski”, “sobera”).
 • le(ge)z: como, igual que… (en otros dialectos “bezala”).

lez=informal, hablando | legez=formal, sobre todo escrito

 • lei: hielo (en euskara batua y dialecto guipuzcoano, Iparralde y alto-navarro es “izotz” o “jela”; aunque en algunas zonas de Navarra al hielo también se le dice “horma”).
 • lepo: espalda (en batua: “bizkar”, no obstante, la palabra “lepo” se usa en batua para indicar el “cuello”).

  Slogan escudo Ayto. Getxo, en Bizkaiera: “Kaltea dagianak (egiten duenak), bizarra lepoan (bizkarrean)”.
  Quien haga perjuicio, la barba en la espalda.

 • lotu: parar o quedar (en batua: “gelditu”. En batua, lotu significa “atar”).
 • madari: pera (en euskara batua, Navarra e Iparralde es “udare”, en guipuzcoano emplea “txermen”).
 • mailuki: fresa (en batua: “marrubi”).
 • mihin: lengua, parte anatómica (en batua: “mihi”).
 • mosu: cara (en batua: “aurpegi”).
 • motz: feo/a (en euskara batua y resto de dialectos es “itsusi”, por otro lado, la palabra “motz” en batua significa “corto/a”).
 • NOGAZ=NOREKIN (con quien). Norekin etorri da? Anerekin. =Nogaz etorri da? Anegaz.= ¿Con quién ha venido? Con Ane.
 • odoloste: morcilla (en batua: “odolki”).
 • okela: carne (en batua es válido tanto “okela” como “haragi”).
 • olgeta: juego, diversión, broma (en euskara batua es válido tanto “olgeta” como “jolas”, esta última palabra es utilizada en la mayoría de dialectos).
 • oratu: llegar, coger, agarrar (en otros dialectos es “heldu”).
 • ortu: huerto (en euskara batua es válido tanto “ortu” como “baratz”, en el resto de dialectos es “baratz”).
 • osatu: curar (en euskara batua es válido tanto “osatu” como “sendatu”, empleado en el resto de dialectos. En otros dialectos la palabra “osatu” significa “rellenar”, “completar”, “llenar”…).
 • oste: detrás (de) (en otros dialectos es “atze”). Mikelen ostean=Mikelen atzean=Detrás/Después de Mikel
 • ostarku: arcoiris (en otros dialectos se utiliza “ostadar” o el poético nombre de “Erromako zubia”, que significa “el puente de Roma”).
 • otu: ocurrir (en otros dialectos “bururatu”).
 • papar: pecho (en batua se usa “bular” y “papar”, en otros dialectos es “bular”, en ellos “papar” significa “papada”).
  paraje: cerca (Uribe Kosta). En otros dialectos se emplea “hurbil”, “gertu”…
 • pernil: jamón (en dialecto guipuzcoano y alto navarro es “urdaiazpiko”, en Iparralde se emplea la palabra “xingarra”).
 • sama: cuello (en el resto de dialectos es “lepo”).
 • solo: soro (campo de siembra). Por ejemp.: apellido “Solozabal”
 • txiker: pequeño (resto de dialectos de Hegoalde “txiki”, en Iparralde y localidades de Navarra como Baztan, Luzaide, Zugarramuri o Urdazubi se emplea “tipi”).
 • txilio: grito (resto de dialectos “garrasi”).
 • udagoien: otoño (en batua: “udazken”).
 • uger egin: nadar (en batua: “igeri egin”).
 • urre: cerca (otros dialectos: “hurbil”, “gertu”).
 • uri: iri (hoy en día “hiri”). En apellidos se ve claro: Urizar/Irizar, Uribarri/Iriberri, Uriarte/Iriarte, Urigoien/Irigoien.
 • urten: irten
 • uzki: ano , culo… (otros dialectos “ipurtzulo” o “ipurdi”).
 • zarama: basura (en otros dialectos “zabor” o “zakar”).
 • zelan: cómo (en otros dialectos “nola” o “zer moduz”). Zelan zagoz?=Zer moduz zaude?=¿Cómo estás?

♦ Hilabeteak (meses)

batua bizkaiera
urtarril urteil
otsail zezeil
martxo marti
apiril april
maiatz maiatz
ekain bagil
uztail garagarril (garagar hil→ mes de la cebada)
abuztu agustu
irail urrie
urri urri bigarrena
azaro semendie
abendu abendue/gabonile

0

Qué significa Areatza en Bilbao

Posted by euskeraikasi on 2017-04-16 in Sailkatu gabea |

Tal vez has paseado por Bilbao y has encontrado unas letras verdes grandes (en 3 dimensiones), de alrededor de 2 metros y en las que los niños pueden jugar.

Se situan cerca del teatro Arriaga, y justo al lado de la ría y con algunos arboles no muy lejos.

AREATZA=AREA+TZA

Si buscas en el diccionario o en internet no te será fácil encontrar el significado exacto que corresponde a estas letras verdes. La traducción de Areatza puedes verla como la de un pueblo de Bizkaia. Pero no corresponde a esta zona de Bilbao. Es “otro Areatza”.

El nombre AREATZA está en euskera. Es la suma de AREA+TZA. Es decir, ARENA (Area)+ el sujifo generalizador TZA.

Por tanto el significado literal es ARENAL. Es como es conocido mas habitualmente a esta zona.

¿Te dice algo el nombre hondartza (playa)? Es la suma de HONDAR+TZA. Es decir, una playa o un sitio donde se acumulan los sedimentos.

Pues bien, se dice AREATZA a esta zona de Bilbao por la simple razon de que antes del siglo XIX (año 1850 aproximádamente) la zona era un AREATZA o ARENAL.

De hecho, todo el Gran Bilbao era una marisma, con grandes arenales. Todo eso debido a que el mar Cantábrico hace millones de años, penetró y formó una ría. Como ocurre en muchos otros lugares de la vertiente cantábrica (Urdaibai, Plentzia, Orio, Laredo…) o la vertiente atlántica (Lisboa, Rias Baixas…), donde se sitúan esas rias, encontramos playas, riberas, vegas y bancos de arena o arenales.

Bilbao no es ajeno a esto, pero la canalización e industrialización fué tal, que poco queda de aquel AREATZA o ARENAL, mas que el nombre.

Precisamente, en Getxo (localidad situada en la desembocadura de la ría de Bilbao) tenemos un caso muy parecido. El barrio de Areeta o Las Arenas hace referencia a un vestigio de arena del que ya queda solo un resquicio.

Areeta es la suma de ARE+ETA.

 

Pues bien, ¿que podemos aprender de los sufijos -TZA y -ETA?

 

Con -TZA tenemos otros ejemplos: ErtzainTZA, OsakideTZA, LehendakariTZA, sukaldariTZA, merkatariTZA, nekazariTZA…

 

Y con -ETA:

MendiETA, ZubizarrETA, MendiETA, ArtETA, GoizuETA, EtxezarrETA, PagoETA, Irureta..

-ETA es un sufijo en desuso, pero que hace referencia a topónimos o nombres de lugares. ETA también significa la conjunción copulativa Y de castellano.

 

Autor: euskaragara.net

 

 • Palabras mas habituales en las carreteras:

kontuz atencion

zerbitzugunea

abiadura moteldu

bidesaria

norabide guztiak

 • Palabras mas habituales en las calles:

irteera

sarrera

jatetxea

okindegi-gozotegi

kafetegi

eskerrik asko etortzeagatik

larrialdiak

anbulantzia

suhitzaileak

 

 

3

Poner nombre a mi negocio o empresa. ¿Qué tal un nombre en euskera?

Posted by euskeraikasi on 2017-04-16 in Sailkatu gabea |

Has tenido una idea, quieres ser tu propio jefe o simplemente tienes una afición con la que has creado una asociación, un txoko, grupo, cuadrilla o algo similar.

 

Bien. Pues ha llegado la hora de ponerle nombre a tu (o vuestra) creación. ¿Buscas o buscáis un nombre alegre, llamativo, original, singular, atractivo, impactante, fácil de recordar, ingenioso, significativo…?

Son muchas caracteristicas y es dificil aunarlas en un solo nombre. Pero seguro que merece la pena pensarlo un poco, ¿verdad? A fin de cuentas, va a ser la referencia con la que la gente va a conocer la entidad, la reconocerá o identificará con lo que hayas decidido.

 

En este artículo voy a darte algunas ideas y ejemplos, que tal vez te puedan resultar útiles.

 

 • Acrónimos (juntando las iniciales de las palabras):

GAZ arquitectos (de los apellidos de los dueños, Gerediaga, Atxurra, Zeberio),

bicicletas BH (Berastegi Hermanos), CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), IBM (International Business Machines)…

 • Nombre del fundador/dueño.

Frutería Pepe, reformas Angel Ortega…

es habitual en marcas de ropa (Calvin Clein, Carolina Herrera, Massimo Dutti...)
 • Nombre relacionado con la función desempeñado/sector: PlayStation, iPhone, Microsoft, Podemos…
 • Topónimos: el nombre es del sitio dónde originalmente se creó: Ikea, graficas Irala, Kafeteria Amara…
 • Nombres inventados. Kodak, Sony, Orona, Eroski… Dentro de los nombres inventados:

  isurbide desatascos barakaldo

  Isurbide=Isuri+Bide (significa desagüe)

Evocan su actividad: imprintia, URA (agencia del agua), Emakunde (Emakundearen Erakundea)

 

Juegos de palabras: euskalkulagailu,

 

Ni evocan ni tienen relación con la actividad: Apple

 

♦ ¿Y qué pasa si necesito un nombre que esté bien posicionado en internet?

Para que el SEO sea bueno, el nombre es importante.  Pero en mercados muy competitivos esto puede ser irrelevante.

Por ejemplo si somos un fotógrafo o tenemos un bar, es tanta la cantidad de negocios parecidos al nuestro que el hecho de que pongamos fotografo.com no tiene por qué darnos automáticamente un buen posicionamiento.

Hoy en día se tiende a poner muchas cosas en inglés. Las empresas multinacionales lo hace para:
a) Crear sinergias, es decir, ahorrar costes. Creando el mismo producto, con el mismo nombre.
b) Evitar tensiones linguisticas entre comunidades (el ingles a veces se considera neutro).
c) Intentar que su producto/marca sea entendible al mayor número de gente.

El problema es que así no se diferencia de la competencia y pierde personalidad/originalidad.

Read more…

1

>>Nola gainditu idazlanak (B2: HABE, IVAP, Osakidetza, EGA…)

Posted by euskeraikasi on 2017-01-08 in Sailkatu gabea |

Idazlana azterketako proba zailenetakoa da. Nola gainditu idazlanak? Proba hori gainditzeko trikimailuak daude? Bai, badaude. Ez dago formula magikorik baina bai trikimailurik: esaldi estandarrak, estrategia, hitz gakoak…

Horrez gain gramatika menperatzea ezinbestekoa da. Akats gramatikalekin aztertzaileari erraz jarriko diozu bere lana, hau da, zuri nota jartzea. Konkretuki zure suspentsoa jartzea.

Nola gainditu idazlanak? Gramatikan hobetzeko, azalpen onak eta ariketak beharrezkoak dira.

Aurrekoaz gain, zuk idazten duzunak zerbait transmititu behar du. Ideia sinpleak baina ulergarriak.

Alde horretan hobetzea zailagoa da. Nik teknika ezberdinak erabiltzen ditut. Ariketa batzuekin antolatzaileekin lan egin dezakezu. Baina hortik haratago joan behar duzu.

Kontsulatu teknika eta trikimailu guztiak modu profesionalean, hemen.

Idazten ikasten ikasi nahi duzu? Zure idazlanak irakasle batek pazientziaz zuzentzea eta ondo aholkatzea oso garrantzitsua da.

Azterketa prestatzeko, hainbat idazlan egin behar duzu eta irakasle batek zuzendu behar du. Baina zuzenketa hori ondo egitea oso garrantzitsua da. Kontuan hartu:

1) Akatsak (gramatika, ortografia, hiztegian…) argi markatu behar dizkizu, baina baita zuzendu, hau da, argi azaldu hurrengoa: nola egon beharko litzateke ondo?

Gainera, akats guztiek ez dute larritasun maila bera:

 • Estrukturalak dira: zuk gramatikako zerbait ez dakizu edo ez duzu ulertzen. Hurrengo idazlanetan berriro egiteko aukera handiak daude.

Adibidez: Guk etorri dugu. (etorri aditza, NOR-NORK erabilita: txarto)

 • Puntualak izan ahal dira (adibidez: lapsus/despistea).
 • Akats ez hain larriak: adibidez, B2 mailan akats batzuk “onargarriagoak” dira, baina C1en gehiago zigortzen da.

Adibidez, ortografia: zihur eta ez ziur.

 

Akats estrukturalak badituzu, komenigarria da gramatika azaltzen duen materiala edukitzea eta horri buruzko ariketa zehatzak (konkretuak) egitea, ziurtatzeko ondo ulertu eta ikasi duzula.

Akats guztien artean, aditza eta deklinabidea garrantzitsuenak dira, beti-beti agertuko direlako.

 

2) Gainditzeko aukerak handitzeko, beste atal garrantzitsua aberastasuna da.

 • Gramatika egiturak: aditzak (subjuntiboak, ahalera hipotetiko, trinkoak…)
 • Hiztegia: antolatzaileak, hitz komodinak…

Informazio zehatza nahi baduzu, kontsultatu euskaragara.net

euskara ikasi Liburu Birtuala3) Gero eta gehiago baloratzen dute, eskatzen denari erantzutea eta ez beste zerbaiti. Horregatik, enuntziatuko puntuak banan banan jarraitu behar dituzu. Azken urteetan, joera (tendentzia) hau da: egoera fiktizio bat planteatzen dute eta ez duzu “zure iritzi edo ikuspegia” idatzi behar baizik eta enuntziatukoa.

Adibidez: “Gurasoa zara eta zure umeak ikastolako jantokian arazo bat du”.

 

Idazlan ereduak (modeloak)

Idazlan mota ohikoenak hauek dira:

 • Iritzi artikulua
 • Gutuna (formala edo informala)

 

Gainera, nik beste teknika bat erabiltzen dut: zure idazlana publikatzea (B2 aurreratuan edo C1en).

Publikatzeko orduan, ikasleari laguntza berezia eman behar diot. Ez bakarrik idazlana ondo zuzendu eta txukuntzeko. Baita non eta nola argitaratzeko orduan ere. Baina behin hori ikasita, ikasleak berak erraz igoko ditu idazlan gehiago.

Nire ikasleek hemen publikatzen dituzte bere artikuluak: berria.eus, zuzeu.eus, gamerauntsia.eus, wikipedia…

Bideo gehiago (pribatu edo publikoak) ikusi nahi badituzu, harpidetu (suskribitu) hemen.

 

Read more…

Copyright © 2017-2021 IDAZLANA All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.